Podwyższenie aktywności adaptogennej

Podwyższenie aktywności adaptogennej

Dowodem na potwierdzenie właściwości Mikronizowanego Pyłku Pszczelego są liczne badania naukowe prowadzone od ponad 100 lat na całym świecie, podczas których jednoznacznie stwierdzono, że pyłek pszczeli jest absolutnie nietoksyczny.
Jedną z najbardziej fascynujących cech pyłku pszczelego jest fakt, że nie może on być wytworzony w laboratorium. Mimo wykonania tysięcy analiz pyłku z zastosowaniem zdobyczy współczesnej technologii, naukowcom nie udało się zidentyfikować wszystkich jego składników. Pszczoły dodają jakieś tajemnicze substancje, które przyczyniają się do zdumiewających właściwości pyłku pszczelego.

Badania naukowe będące dowodem na pobudzenie odporności organizmu czyli podwyższenie aktywności adaptogennej musimy rozpatrywać w odniesieniu do odporności: fizycznej, psychicznej i immunologicznej. Poniżej przedstawiam zaledwie klika z niezliczonej ilości badań i publikacji wykazujących wzrost odporności każdej z nich.

Dowodem na potwierdzenie terapeutycznych właściwości Mikronizowanego Pyłku Pszczelego są liczne badania naukowe prowadzone od ponad 100 lat na całym świecie, podczas których jednoznacznie stwierdzono, że pyłek pszczeli jest absolutnie nietoksyczny.
Jedną z najbardziej fascynujących cech pyłku pszczelego jest fakt, że nie może on być wytworzony w laboratorium. Mimo wykonania tysięcy analiz pyłku z zastosowaniem zdobyczy współczesnej technologii, naukowcom nie udało się zidentyfikować wszystkich jego składników. Pszczoły dodają jakieś tajemnicze substancje, które przyczyniają się do zdumiewających właściwości leczniczych pyłku.

Badania naukowe będące dowodem na pobudzenie odporności organizmu czyli podwyższenie aktywności adaptogennej musimy rozpatrywać w odniesieniu do odporności: fizycznej, psychicznej i immunologicznej.

Mikronizowany Pyłek Pszczeli niezaprzeczalnie powoduje wzrost odporności wobec infekcji wirusowych oraz bakteryjnych i powinien być stosowany w stanach chorobowych charakteryzujących się czasową lub przewlekłą niewydolnością układu immunologicznego. Liczne badania Pyłku Pszczelego na metabolizm komórkowy, ośrodkowy układ nerwowy, układ sercowo-naczyniowy, endokrynologiczny i immunologiczny w pełni potwierdzają jego wszechstronne właściwości adaptogenne tj. wiążące się ze zdolnością zwiększenia ogólnej odporności na szereg czynników chorobotwórczych.
Do najważniejszych zadań Mikronizowanego Pyłku Pszczelego należą:
– zwiększenie produkcji limfocytów T i B pełniących nadzór nad układem odpornościowym, z jednej strony produkujące przeciwciała niszcząc szkodliwe dla organizmu antygeny, z drugiej zaś strony nie dopuszczając do nadmiernych, niekorzystnych reakcji immunologicznych, mogących oprowadzić do wyczerpania układu odpornościowego. Ich poziom w organizmie jest bardzo istotny,
– zwiększenie obronności ustroju w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych,
– przywrócenie upośledzonej odporności w szczególności u dzieci i osób starszych
– zwiększenie syntezy przeciwciał,
– silny wzrost pochłaniania i trawienia bakterii i wirusów,
– wzrost aktywności przeciwwirusowej interferonu.

Poniżej przedstawiam zaledwie klika z niezliczonej ilości badań i publikacji wykazujących wzrost odporności każdej z nich.
Podwyższanie sprawności fizycznej uwzględnia niekorzystne warunki środowiska, w tym znaczne obciążenie wysiłkiem, wpływ wysokich i niskich temperatur, niedotlenienie, toksyczne działanie rozpuszczalników organicznych, alkoholu, nikotyny czy szkodliwych metali i leków.
Drugi obszar aktywności adaptogennej to podwyższenie sprawności funkcji mózgowych, takich jak pamięć, uczenie się, myślenie, zdolność koncentracji, to znaczy pobudzanie procesów mózgowych w sferze psychiki i odczuwania bodźców. W tej sferze znajduje się także stan wywołany przez rożne czynniki stresogenne, szczególnie napięcie psychiczne.
Aktywność adaptogenna wiąże się ponadto z układem immunologicznym. która polega na podwyższeniu odporności organizmu na zakażenia wywołane przez drobnoustroje, szczególnie bakterie i wirusy. Stąd często działanie substancji adaptogennych wiąże się z ich właściwościami immunostymulującymi.

Zapraszam do zapoznania się z poniższymi badaniami w odniesieniu do trzech powyższych rodzajów odporności:

Wzrost odporności fizycznej

Wzrost odporności fizycznej

Poprawa prędkości oraz wskaźników krwi u młodych biegaczy w 2 tygodnie / Badania Stebena i Boudreaux (1978) 

Poprawa prędkości oraz wskaźników krwi u młodych biegaczy w 2 tygodnie / Badania Stebena i Boudreaux (1978) 

Badania naukowe_bieg

Naukowcy określali wpływ Pyłku Pszczelego na prędkość chłopców szkoły średniej specjalizującej się w biegach ulicznych. Chłopcy zostali podzieleni losowo na 2 grupy, po 6 osób każda, z których jedna otrzymywała przez 2 tygodnie rano, przed posiłkiem, 4 kapsułki z zaledwie 1,46 g wyciągu z pyłku pszczelego, a druga po 4 kapsułki dziennie placebo.

Prędkość biegaczy na dystansie 3 km oraz wskaźniki krwi (w tym poziom potasu w surowicy krwi, zawartość hemoglobiny oraz hematokrytu było po 2 tygodniach przyjmowania Pyłku Pszczelego od 0,90 do 2,56% lepsze w porównaniu do grupy kontrolnej biegaczy przyjmujących placebo.

Wzrost odporności fizycznej u alpinistów w 15 dni pomimo znacznego wysiłku / Badania Polskich naukowców Dróżdża i Gwizdka (1986)

Wzrost odporności fizycznej u alpinistów w 15 dni pomimo znacznego wysiłku / Badania Polskich naukowców Dróżdża i Gwizdka (1986)

Badania naukowe wspinaczka

Dróżdź i Gwizdek objęli badaniami 30 wyczynowych alpinistów (w wieku 22-27 lat) w trakcie trwania 15-dniowego obozu treningowo-kondycyjnego. Zostali podzieleni na dwie grupy, z których jedna, w liczbie 20 osób, otrzymywała 35 g Pyłku Pszczelego i grupę złożoną z 10 osób (kontrolną), która nie otrzymywała tego preparatu. Obie grupy wykonywały analogiczne zajęcia treningowe oraz przebywały w takich samych warunkach socjalno-bytowych. W trakcie doświadczenia obie grupy nie kontaktowały się ze sobą. Czas trwania zajęć wynosił 10-14 godzin na dobę. Po 3 dniach od zakończenia obozu u wszystkich uczestników wykonano odpowiednie badania kontrolne, takie same jak przed rozpoczęciem zajęć treningowych.
Z przeprowadzonych badań i obserwacji wynikało, że alpiniści otrzymujący Pyłek Pszczeli przez cały okres zgrupowania, byli w lepszej kondycji fizycznej.
Nie stwierdzono u nich spadku masy ciała, co miało miejsce u osób w grupie kontrolnej.
Z wyników badań po 15 dniach zażywania Pyłku Pszczelego w grupie badanej stwierdzono, w porównaniu do wartości wyjściowych, wzrost hematokrytu o 4,1%, hemoglobiny o 10%, krwinek czerwonych o 7,2%, średniej zawartości hemoglobiny w krwinkach czerwonych o 6,8% oraz krwinek białych o 9,0%.
Natomiast w grupie kontrolnej wszystkie te wartości, w porównaniu do stanu sprzed zgrupowania, uległy wyraźnemu obniżeniu odpowiednio o 0,9; 7,7; 12,7; 6,1 i 3,8%.

Wzrost odporności fizycznej i psychicznej u żołnierzy w warunkach subtropikalnych / Badania polskiego naukowca Dąbrowskiego (1984)

Wzrost odporności fizycznej i psychicznej u żołnierzy w warunkach subtropikalnych / Badania polskiego naukowca Dąbrowskiego (1984)

Badania naukowe żołnierze

Dąbrowski badał natomiast wpływ Pyłku Pszczelego na przystosowanie fizyczne i psychiczne żołnierzy w warunkach subtropikalnych.
W badaniach uczestniczyło 50 żołnierzy (kierowców pojazdów mechanicznych) Polskiej Jednostki Specjalnej ONZ udającej się na Bliski Wschód, w wieku 20-23 lat.
Zostali oni podzieleni na 2 grupy po 25 osób każda. Wszyscy objęci badaniem żołnierze żyli w podobnych warunkach, odżywiali się identycznie i w podobny sposób wypoczywali. Żołnierze grupy badanej, dwa razy dziennie przyjmowali po 2 tabletki preparatu Cernitin (zawierającego wyciąg z Pyłku Pszczelego) w przeciwieństwie do grupy kontrolnej. 
Wstępne badania przeprowadzono w kraju, na 2 tygodnie przed wyjazdem na misję. Badania kontrolne przeprowadzono na Bliskim Wschodzie, po 1,2,3,4,6,8,12,16 i 20 tygodniach trwania doświadczenia.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w ciągu całego okresu badań żołnierze znajdujący się w warunkach subtropikalnych, pod wpływem preparatu z Pyłku Pszczelego, odznaczali się lepszą kondycją fizyczną, aktywnością fizjologiczna i stanem psychofizycznym, w porównaniu do żołnierzy grupy kontrolnej. Największą zdolność przystosowawczą do nowych warunków manifestowali oni pomiędzy 2 a 4 tygodniem pobytu na Bliskim Wschodzie.

Wyniki badań Dąbrowskiego najlepiej ilustrują poniższe wykresy obrazujące badania wytrzymałości biegowej na 1000m, długości skoku w dal, poziomu kwasu mlekowego w surowicy krwi oraz zdolności koncentracji uwagi.
Świadczy to o szybszej aklimatyzacji żołnierzy w warunkach subtropikalnych pod wpływem Pyłku Pszczelego, w porównaniu do żołnierzy nie otrzymujących tego produktu pszczelego.

Wpływ Pyłku Pszczelego na szybkość biegu na 1000m żołnierzy adoptujących się do warunków subtropikalnych:

Wpływ Pyłku Pszczelego na szybkość biegu na 1000m żołnierzy adoptujących się do warunków subtropikalnych:

Projekt bez tytułu - 2022-09-12T175755.231

Wpływ Pyłku Pszczelego na długość skoku żołnierzy adoptujących się do warunków subtropikalnych:

Wpływ Pyłku Pszczelego na długość skoku żołnierzy adoptujących się do warunków subtropikalnych:

Projekt bez tytułu - 2022-09-12T175809.291

Wpływ Pyłku Pszczelego na poziom kwasu mlekowego w surowicy krwi żołnierzy adoptujących się do warunków subtropikalnych:

Wpływ Pyłku Pszczelego na poziom kwasu mlekowego w surowicy krwi żołnierzy adoptujących się do warunków subtropikalnych:

Projekt bez tytułu - 2022-09-12T175828.222

Wpływ Pyłku Pszczelego na zdolność koncentracji uwagi krwi żołnierzy adoptujących się do warunków subtropikalnych:

Wpływ Pyłku Pszczelego na zdolność koncentracji uwagi krwi żołnierzy adoptujących się do warunków subtropikalnych:

Projekt bez tytułu - 2022-09-12T175841.550

Wzrost sprawności psychicznej

Wzrost sprawności psychicznej

u 225 ochotników już po 2 tygodniach od pierwszego spożycia pyłku pszczelego / Badania Liebelta (1994)

Badania naukowe (3)_Easy-Resize.com

Liebelt przeprowadził badania ankietowe z udziałem 225 ochotników w wieku 18-92 lat (47% mężczyzn i 53 % to kobiet), którzy przez dłuższy okres czasu przyjmowali od 3 do 30 g Pyłku Pszczelego dziennie.
Wyniki badań wskazują, że przyjmowanie Pyłku Pszczelego przez okres czasu dłuższy od 2 tygodni, powodował wyraźne podwyższenie sprawności psychicznej.
Odnotowano łatwiejsze zasypanie o 42,52%, uczenie się o 54,8% oraz zapamiętywanie – zarówno krótkoterminowe o 27% jak i długoterminowe o 26,1%.

Jednocześnie Pyłek Pszczeli zmniejszał odczuwanie bólów migrenowych o 32,1% oraz nerwowości o 38,3%

 

Wzrost odporności immunologicznej

Wzrost odporności immunologicznej

u 65% poborowych w 14 dni / Badania szwedzkich naukowców Malmströma i Cederlöfa (1983)

u 65% poborowych w 14 dni / Badania szwedzkich naukowców Malmströma i Cederlöfa (1983)

Badania naukowe poborowi

Przez okres 14 dni szwedzcy naukowcy podawali 775 poborowym preparat zawierający wyciąg z Pyłku Pszczelego (Cernilton) w 1 lub w 3 dawkach dziennie. Okazało się, że poborowi przyjmujący Pyłek Pszczeli chorowali prawie 3 razy rzadziej od tych, którzy nie otrzymywali preparatu. Przeziębieniu uległo tylko 35 % poborowych przyjmujących Pyłek Pszczeli, przy czym poborowi przyjmujący jedną dawkę dziennie chorowali o 37 % częściej w porównaniu do poborowych przyjmujących 3 dawki dziennie.
Natomiast wszyscy poborowi, którzy nie otrzymywali preparatu pyłkowego, w mniejszym lub większym stopniu ulegali chorobie przeziębieniowej. Z badań tych wyłania się prosty wniosek iż 65% poborowych wzmocniło swoją odporność i nie uległo przeziębieniu.

Wzrost odporności immunologicznej u alpinistów w 15 dni / badania polskich naukowców - Drożdża E. i Gwizdka E. (1986)

Wzrost odporności immunologicznej u alpinistów w 15 dni / badania polskich naukowców - Drożdża E. i Gwizdka E. (1986)

Badania naukowe alpiniści

Nawiązując do wcześniej omawianej pracy Polskich naukowców E. Drożdża oraz E. Gwizdka, oceniającej oddziaływanie Pyłku Pszczelego na kondycję fizyczną alpinistów, stwierdzono statystycznie znamienny wzrost liczby różnych form krwinek białych odpowiedzialnych za wzrost odporności immunologicznej.
Wzrost liczby wymienionych form krwinek białych wystąpił po 15-dniowym podawaniu 35g Pyłku Pszczelego dziennie.
Poziom limfocytów w surowicy krwi alpinistów, po zakończeniu doświadczenia był o 54,8% wyższy, oezynofilów 100% wyższy, a monocytów o 150% wyższy niż w surowicy tych samych alpinistów przed doświadczeniem.

A zatem podawanie alpinistom Pyłku Pszczelego spowodowało w krótkim czasie wyraźny wzrost odporności immunologicznej.

Wzrost odporności immunologicznej u pracowników likwidujących awarię w elektrowni atomowej w Czarnobylu o 126% w 20 dni / Badania rosyjskich naukowców Teleszuna i wsp. (1993)

Wzrost odporności immunologicznej u pracowników likwidujących awarię w elektrowni atomowej w Czarnobylu o 126% w 20 dni / Badania rosyjskich naukowców Teleszuna i wsp. (1993)

Badania naukowe Czarnobyl

Teleszun wraz ze swoim zespołem badawczym otrzymał bardzo podobne wyniki jak w przypadku powyższych badań u alpinistów.
Podawał on pracownikom likwidującym awarię elektrowni atomowej w Czarnobylu i napromieniowanym energia jonizującą Pyłek Pszczeli w postaci obnóża pyłkowego (czyli granulek) w ilości 10g dziennie przez okres 18-20 dni.
Podawanie Pyłku Pszczelego spowodowało wzrost aktywności fagocytów z wartości 31,6 przed badaniem, do wartości 71,4 po badaniu (aktywność fagocytarną wyznacza liczba fagocytów z pochłoniętymi drobnoustrojami określona w procentach). Oznacza to, że liczba fagocytów zdolnych do pochłaniania i unieszkodliwiania drobnoustrojów chorobotwórczych wzrosła, po 18-20-dniowej terapii Pyłkiem Pszczelim o 2,26 raza u pracowników z chorobą popromienną.

Wzrost odporności immunologicznej u sportowców o 71,1 % w 8 tygodni / Badania rosyjskich naukowców Abramowa W.W., Bułachowej J.K. oraz Czeraksowej A. I. (1993) 

Wzrost odporności immunologicznej u sportowców o 71,1 % w 8 tygodni / Badania rosyjskich naukowców Abramowa W.W., Bułachowej J.K. oraz Czeraksowej A. I. (1993)

Badania naukowe Sport

Jednym z licznych badań potwierdzających wzrost odporności po spożyciu Pyłku Pszczelego jest badanie rosyjskich naukowców Abramowa W.W., Bułachowej J.K. oraz Czeraksowej A. I. *, którzy w 1993 określili wpływ pyłku pszczelego na odporność immunologiczną u sportowców. Podawali oni dwudziestu sportowcom w wieku 16-20 lat mieszaninę Pyłku Pszczelego z miodem przez okres 8 tygodni, określając w tym czasie poziom limfocytów T w ich surowicy krwi.
Warto zaznaczyć, że to właśnie limfocyty T są w zdecydowanej większości odpowiedzialne za odpowiedź immunologiczną ustroju w odniesieniu do substancji uodparniającej.
Po 4 tygodniach poziom limfocytów T w surowicy krwi  sportowców wzrósł o 36,2%, a po 8 tygodniach o 71,1%
Świadczy to o wyraźnym wpływie pyłku pszczelego i miodu na odporność immunologiczną osób obciążonych dużym wysiłkiem fizycznym.

 

Co jeszcze o pyłku pszczelim mówią naukowcy

Co jeszcze o pyłku pszczelim mówią naukowcy

Znany dietetyk, Dr. Paavo Airola (prezes Międzynarodowej Akademii Medycyny Biologicznej), napisał: “Pyłek pszczeli jest najbogatszym i najbardziej kompletnym pożywieniem w przyrodzie. Zwiększa on odporność organizmu na stresy, choroby oraz przyspiesza proces leczenia większości schorzeń… Jest to szczególnie ważne dzisiaj, gdy zanieczyszczenie środowiska, pestycydy i nadużywanie antybiotyków stanowią ciągłe wyzwanie dla naszego systemu odpornościowego.“

Dr Leo Conway, M.D. stwierdził: “U żadnego z moich pacjentów, którym przez trzy lata podawałem pyłek nie wystąpiły jakiekolwiek objawy alergiczne. Opanowano 100 procent wcześniejszych przypadków – 94% pacjentów nie miało żadnych symptomów alergicznych, pozostałych 6 procent nie stosowało się do zaleceń, ale nawet u nich nastąpiła poprawa. Jeśli chodzi o zwalczanie kataru siennego, astmy, wrzodów układu trawiennego, zapalenia okrężnicy, migrenowych bólów głowy, schorzeń moczowodu, zapalenia oskrzeli osiągnęliśmy pełny sukces.

Dr. Lars-Erik Essen, M.D. ze Szwecji, mówi: “Pyłek pszczeli zapobiega przedwczesnemu starzeniu się komórek i stymuluje wzrost nowej tkanki skórnej. Daje skuteczną ochronę przed odwodnieniem i wprowadza nowe życie do wysuszonych komórek. Wygładza zmarszczki i stymuluje dopływ życiodajnej krwi do wszystkich komórek skóry.”

Naum Jorish, szef dawnej Akademii Sowieckiej we Władywostoku donosił: “Osoby spożywające pyłek pszczeli żyją długo. Jest to jeden z pierwotnych skarbców żywienia i medycyny. Każde ziarenko zawiera wszystkie substancje niezbędne do życia.“

Podsumowując

Podsumowując

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi dokładnie o ile i w jakim czasie zwiększy się Twoja odporność fizyczna, psychiczna czy też immunologiczna po spożyciu Mikronizowanego Pyłku Pszczelego. 
W oparciu o powyższe badania oraz świadectwa setek osób, które dotychczas nie tylko zwiększyły swoją odporność ale poprawiły swoje zdrowie i samopoczucie masz gwarancję, że to nastąpi i to w stosunkowo bardzo krótkim czasie. 
W dzisiejszym świecie człowiek oczekuje efektów leczenia czy działania czegokolwiek natychmiast! Najlepiej od razu po pierwszym zastosowaniu. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tego nauczyły nas reklamy w telewizji.
Niestety tu muszę Cię zmartwić – w przypadku naturalnych specyfików tak to nie działa.

Mikronizowany Pyłek Pszczeli to jeden z najdoskonalszych produktów jaki podarowała nam natura. Nie boję się stwierdzenia, że nie ma drugiego takiego środka na świecie, który zawierałby ponad 470 związków a dzięki mikronizacji był tak dobrze przyswajalny.
Wzrost Twojej odporności zależy jednak nie tylko od czasu i ilości spożywania Mikronizowanego Pyłku Pszczelego, Zależy również od Twojego aktualnego stanu zdrowia i prowadzonego trybu życia.
I nie mam tu na myśli Twojego wieku – ten może nie mieć żadnego znaczenia. Jeżeli jesteś osobą starszą dbającą o zdrowe odżywanie i ruch na świeżym powietrzu, Twoja odporność już dziś będzie znacznie wyższa aniżeli u młodej osoby nie stroniącej od cukru, używek, niezdrowego jedzenia i przesiadywania przed telewizorem, telefonem czy komputerem! Takie osoby znacznie szybciej łapią też wszelkie infekcje.
Przytoczone powyżej badania, które zostały wybrane spośród ogromnej ilości badań przeprowadzonych na całym świecie, to dowód na to, że niezależnie od tego w jakim obecnie stanie jest Twój organizm – Mikronizowany Pyłek Pszczeli zrobi wszystko aby najszybciej jako to możliwe i w jak największym stopniu przywrócić Ci równowagę i zwiększyć Twoją odporność.
Wszystko zależy jakie zadania zostaną w Twoim organizmie przed nim postawione.
Alpiniści narażeni na znaczny wysiłek fizyczny w ciągu 15 dni uzyskali znaczne lepsze wyniki badań krwi nie tylko w porównaniu do wyników sprzed badań ale w porównaniu do osób, które nie spożywały Pyłku Pszczelego w tym samym czasie, a którym wyniki krwi się pogorszyły. Ponadto poziom limfocytów wzrósł o 55%, monocytów o 150%.
U młodych biegaczy po 4 tygodniach wzrosła odporność o 36%, z kolei po 8 tyg. – aż o 71%.
U żołnierzy w warunkach subtropikalnych a więc bardzo trudnych dla organizmu zamiast spaść – we wszystkich przypadkach odporność i wydajność znacznie się polepszyła.
Z kolei u żołnierzy poborowych w Szwecji – odporność znacząco wzrosła w zaledwie 14 dni, a 65% z nich w tym czasie w ogóle nie uległo przeziębieniu.
Natomiast w przypadku bardzo obciążonego i wykończonego organizmu u pracowników likwidujących awarię w elektrowni atomowej w Czarnobylu – odporność immunologiczna wzrosła w 20 dni 2,26 raza!

Wniosek – jeżeli chcesz wzmocnić swoją odporność (a wierzę, że chcesz skoro sięgnąłeś po tego e-booka i dotarłeś aż do tego miejsca:)) – poza spożywaniem Mikronizowanego Pyłku Pszczelego zadbaj też o zdrową dietę, zrezygnuj z wszelkich używek i zażywaj jak najwięcej ruchu.

0
0
Twój Koszyk
Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu