Wprowadzenie. 

 1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.apisgold.pl jest INTERGO.PL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dojazdowej 17/9, 43-400 Cieszyn, NIP: 5482560561, Regon: 240900172, zwane dalej INTERGO.PL Sp. z o.o., e-mail biuro@apisgold.pl, która jednocześnie jest administratorem danych osobowych.
 2. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

Zakładanie konta, logowanie, Newsletter.

 1. INTERGO.PL Sp. z o.o. świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.apisgold.pl.
 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego zarówno po zalogowaniu się jak i bez logowania.
 3. Założenie Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego i składać zamówienia bez zakładania Konta Klienta. Klient, który założył Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość śledzenia historii zamówień oraz statusu złożonego zamówienia.
 5. Klient może założyć Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Założenie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza Zamówienia. W celu złożenia zamówienia i założenia konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu co oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas założenia konta, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 7. Po wypełnieniu formularza zamówienia w celu założenia konta należy zaznaczyć opcję „Stworzyć konto?”. Po zaznaczeniu tej opcji i prawidłowym złożeniu zamówienia konto zostanie założone. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie poprawnie złożonego zamówienia i zaznaczeniu opcji „Stworzyć konto?”. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 8. Zaprenumerowanie elektronicznego Newslettera, w którym INTERGO.PL Sp. z o.o. przedstawia nowości i promocje wymaga tylko podania adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). W takim wypadku INTERGO.PL Sp. z o.o. wysyła e-maila zwrotnego z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na wskazany link umieszczony w stopce każdego Newslettera.
 9. Po założeniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas zakładania konta adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 10. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie do Firmy  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@apisgold.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Firmy wskazany we wstępie do Regulaminu żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 11. INTERGO.PL Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:- korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
  – korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
  – korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  – przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 12. INTERGO.PL Sp. z o.o. może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

Składanie zamówień. 

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.apisgold.pl.
 2. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.apisgold.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. Ceny produktów umieszczone na stronie www.apisgold.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy towaru.
 4. Ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla towarów oferowanych do sprzedaży poza sklepem obowiązują ceny towarów uwidocznione w danym cenniku.
 5. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 6. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia przeczytania i akceptacji niniejszego regulaminu, tym samym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia.
 8. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.apisgold.pl skompletować zamówienie, podać adres dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Kupuje i płacę”. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 9. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do Koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz sposób dostarczenia towaru. Po naciśnięciu na przycisk „Przejdź do kasy”, Klient przekierowany zostaje do formularza zamówienia gdzie ma możliwość zalogowania na swoje konto w sklepie www.apisgold.pl lub wypełnienia formularza zamówienia z podaniem swoich danych i adresu dostarczenia towaru wraz z opcją założenia konta w sklepie www.apisgold.pl.
 10. W formularzu zamówienia należy wskazać:
  – Imię i Nazwisko (ewentualnie Nazwę Firmy) oraz adres Klienta,
  – numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta,
  – dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.
 11. Klient, który założył Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
 12. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuje i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, adresu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.
 13. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu sposobu dostarczenia towaru, wypełnieniu formularza zamówienia wraz z adresem dostarczenia towaru oraz sposobu płatności.
 14. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Kupuję i płacę ”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 15. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie INTERGO.PL Sp. z o.o. oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 16. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a INTERGO.PL Sp. z o.o..
 17. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, INTERGO.PL Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie informując o tym Intergo.pl Sp. z o.o.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@apisgold.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Firmy wskazany we Wprowadzeniu do Regulaminu.
 18. W przypadku określonym w ust.17, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, INTERGO.PL Sp. z o.o. zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą kwotę. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 19. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie do momentu nadania przez INTERGO.PL Sp. z o.o. przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@apisgold.pl. Po przesłaniu woli o anulowaniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie wysłana wiadomość dotycząca etapu realizacji i możliwości anulowania zamówienia.
 20. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie w formie elektronicznej Klientowi rachunku (bez VAT) wystawionego przez INTERGO.PL Sp. z o.o.. Do umowy tej w wypadku konsumentów mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (DzU.2014.827).

Zapłata za towar. 

 1. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:
  – gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  – przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) – płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem serwisu płatności internetowych, PayU (w tym kartą kredytową lub usługą blik). 
 2. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Unii Europejskiej, Klient może dokonać zapłaty ceny oraz kosztów dostarczenia towaru ustalonych indywidualnie przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) przelewem internetowym bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem serwisu płatności internetowych, PayU (w tym kartą kredytową lub usługą blik).
 3. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 72 godzin od otrzymania od INTERGO.PL Sp. z o.o. wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy  odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.
 5. Płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje na nr rachunku bankowego podany przy finalizacji zamówienia lub za pośrednictwem serwisu płatności internetowych:
  – PayU zgodnie z Regulaminem świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem integratora dostępnym na stronie internetowej: https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/Regulamin_swiadczenia_uslug_platniczych_za_posrednictwem_integratora.pdf

Dostawa towaru. 

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  – Na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej:
     – przy wyborze dostawy firmą Kurierską: 3-5 dni robocze (kolejny dzień roboczy po nadaniu przesyłki),
     – przy wyborze dostawy do Paczkomatu Firmy Inpost: 3-5 dni roboczych (kolejny dzień roboczy po nadaniu przesyłki). .
  – Na obszarze Unii Europejskiej – do 7 dni.
  – Termin realizacji zamówienia oraz koszt przesyłki dla klienta spoza obszaru Unii Europejskiej ustalany jest indywidualnie.
 2. Ostateczny (wiążący) czas odbioru w przypadku dłuższego okresu niż podany w punkcie 1 jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem.
 3. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski za pośrednictwem  firmy Kurierskiej lub do wskazanego Paczkomatu za pośrednictwem firmy Inpost. Opłaty za dostawę produktów są określone w Koszyku. Dostawa poza granice Rzeczpospolitej Polskiej nastąpić może wyłącznie za pośrednictwem firmy Kurierskiej.

Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku naszego sklepu internetowego www.apisgold.pl zgodnie z Gwarancją masz 60 dni na zwrot pustego opakowania bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient otrzymał towar lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik otrzymała towar.
 3. Klient  może odstąpić od umowy informując INTERGO.PL Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres wskazany we Wprowadzeniu do Regulaminu, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@apisgold.pl . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, otrzymanego dowodu zakupu towaru oraz numeru zamówienia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim INTERGO.PL Sp. z o.o. przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić nie otwarty towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował INTERGO.PL Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy lub w przypadku skorzystania z Gwarancji satysfakcji – puste opakowanie po towarze nie później niż 60 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Klient wyśle towar przed upływem powyższych okresów na adres wskazany we Wprowadzeniu do Regulaminu z dopiskiem „Zwrot”.
 7. Klient ponosi koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy INTERGO.PL Sp. z o.o. o niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi płatność za towar.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez INTERGO.PL Sp. z o.o. o przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. INTERGO.PL Sp. z o.o. o może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru bądź pustych opakowań po towarze z powrotem.
 11. Aby pobrać Formularz odstąpienia do umowy kliknij TUTAJ.

Reklamacje.

 1. INTERGO.PL Sp. z o.o. jest zobowiązana do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych; INTERGO.PL Sp. z o.o. ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres INTERGO.PL Sp. z o.o. wskazany na wstępie do niniejszego regulaminu
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia otrzymanego rachunku od INTERGO.PL Sp. z o.o., wydruk z rachunku bankowego.
 4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji . Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 5. INTERGO.PL Sp. z o.o. rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@apisgold.pl. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Firmę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 7. Aby pobrać Formularz reklamacji kliknij TUTAJ.

Polityka Prywatności.

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie zakładania konta i składania zamówienia są przetwarzane przez INTERGO.PL Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 17/9, 43-400 Cieszyn,, www.apisgold.pl, e-mail: biuro@apisgold.pl , która jest administratorem danych osobowych.
 2. Niezbędnym elementem procedury zakładania konta lub złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas zakładania konta lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji lub złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz zaznaczenie tego faktu w formularzu Zamówienia podczas składania Zamówienia.
 5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. firmie Inpost oraz firmie Kurierskiej gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za ich pośrednictwem, albo firmie Kurierskiej gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z INTERGO.PL Sp. z o.o. na adres wskazany we Wprowadzeniu do Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@apisgold.pl .
 7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z INTERGO.PL Sp. z o.o. w sposób wskazany w ust. 6 powyżej.
 8. INTERGO.PL Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 9. INTERGO.PL Sp. z o.o. wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze strony www.apisgold.pl przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze strony, dostosowywanie strony do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron strony), badanie ruchu Użytkowników w ramach strony internetowej.
 11. Pliki cookies są wykorzystywane na stronie www.apisgold.pl za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości strony. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości strony. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie strony.
 12. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce Prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej www.apisgold.pl.

Pozostałe postanowienia.

 1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim lub angielskim – wg wyboru Klienta.
 2. INTERGO.PL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie  poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który założył Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy INTERGO.PL Sp. z o.o. – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w dziale ” Zakładanie konta, logowanie, Newsletter” niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2023 roku.

0
0
Twój Koszyk
Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu